Welkom op ons kantoor
Het kantoor houdt zich hoofdzakelijk bezig met het voeren van allerlei soorten procedures, met de nadruk op handelsrecht, vervoerrecht, contractenrecht, bouwrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Ook voor cassatieprocedures bij de Hoge Raad kunt u bij Boonk van Leeuwen terecht. Voor de verschillende achtergronden en bezigheden van de gespecialiseerde advocaten wordt verwezen naar de pagina ‘Advocaten'. De verscheidenheid van de individuele advocaten en de manier waarop zij met elkaar kunnen samenwerken geven kracht aan het kantoor als geheel. Alle advocaten bij het kantoor bedienen hun cliënten met veel toewijding: een ‘extra tandje' wordt standaard bijgezet. De advocaten gaan daarbij creatief en waar nodig in het belang van de betreffende zaak onconventioneel te werk.

info@boonkvanleeuwen.com
Werken bij?
Voor gemotiveerde mensen die een goed advocaat willen worden is bij Boonk Van Leeuwen altijd plaats. Twee dingen zijn dan in elk geval belangrijk.

Bij Boonk Van Leeuwen wordt door iedereen veel geprocedeerd. Advocaten bij Boonk Van Leeuwen zijn in verband met de belangen waarbij zij zijn betrokken elke dag bezig "er voor de klanten uit te halen wat er in zit". Wie aan die inspannende en vaak tijdrovende activiteiten geen plezier en voldoening kan beleven, vindt bij Boonk Van Leeuwen niet een praktijk die bij haar of hem goed zal aansluiten.

Advocaat is een vrij beroep. Dat nemen we bij Boonk Van Leeuwen letterlijk. Het brengt met zich dat wie het belang van een opdrachtgever zo goed mogelijk wil kunnen behartigen over een vrije geest moet beschikken, creatief dient te zijn, zelfstandig moet kunnen en willen werken, initiatief en inzet zal moeten tonen maar ook zelfstandig zal moeten kunnen bepalen of in het belang van de klant aanvullende kennis of hulp nodig is bij de behandeling van de zaak.

Boonk Van Leeuwen doet uiteraard aan opleiding en begeleiding die nodig is, op het moment dat het nodig is. Extra begeleiding, verdieping en/of opleiding kan vrijwel altijd worden gegeven, maar het initiatief daartoe moet in beginsel wel uitgaan van de betrokken advocaat. Maar eigen initiatief, verantwoordelijkheid en inzet is niet iedereen op het lijf geschreven.

Wie het bovenstaande aanspreekt en een loopbaan als advocaat in deze advocatuurlijke praktijksoort ambieert, nodigen wij graag uit om kennis te komen maken. Voor het maken van een afspraak of het vragen van meer informatie over (de praktijk van) Boonk Van Leeuwen kan contact worden opgenomen met J. Smit.
Voorwaarden dienstverlening
Download de Algemene Voorwaarden als PDF

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten betreffende (of verband houdende met) dienstverlening door Boonk Van Leeuwen Advocaten N.V. ("BVL").

1. Op de relatie tussen BVL en haar opdrachtgevers, cliënten en andere betrokkenen (hierna: de "Opdrachtgever") is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze relatie kwalificeert als een overeenkomst van opdracht, die uitsluitend wordt aanvaard en uitgevoerd door BVL als enige opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens BVL werkzaam zijn komt een beroep op deze Algemene Voorwaarden toe.

2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid van BVL voor elke vorm van indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten; aansprakelijkheid voor directe schade waarvoor BVL (om wat voor reden dan ook) geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is in alle gevallen beperkt tot het totaalbedrag van de in de betreffende zaak door BVL verzonden en tijdig betaalde declaraties van BVL met een maximum van €100.000. Verrekening is niet toegestaan.

3. De Opdrachtgever vrijwaart BVL tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan BVL gegeven opdracht.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij de opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van BVL leidende gebeurtenis.

5. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen BVL en de Opdrachtgever kennis te nemen, met dien verstande dat BVL bevoegd blijft terzake van de inning van declaraties of enige vrijwaring als hiervoor bedoeld de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande exclusieve forumkeuze (mede) bevoegd zou zijn.
Adres & Route
Boonk Van Leeuwen advocaten
Groothandelsgebouw, Ingang D
Conradstraat 38
3013 AP Rotterdam

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Telefoon +31(0)10 2811 811
Fax +31(0)10 213 31 11
E-mail info@boonkvanleeuwen.com

Klanten van BVL kunnen parkeren in parkeergarage P1 of P2 van het Groothandelsgebouw. Ingang D van het Groothandelsgebouw bevindt zich aan de spoorzijde van het Groothandelsgebouw
Onze advocaten
H. Boonk
M.M. van Leeuwen
J. Smit
J.J. Schelling
C.A.E. Frankhuijzen
E. Jacobs
A.J. Boonk
J.C.J. van de Rakt
J.R.F. Dessing
A. Trofymenko