Boonk Van Leeuwen

Bezoekadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Lichtenauerlaan 50
3062 ME Rotterdam

Postadres

Boonk Van Leeuwen Advocaten

Postbus 29215
3001 GE Rotterdam

Contactinformatie

Neem contact op

Telefoon: +31 10 - 2811 811
Fax: +31 10 - 2133 111

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met rechtspersonen, en is toegespitst op bedrijven met een winstoogmerk. Het ondernemingsrecht in strikte zin is vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Maar ruimer bekeken omvat het ondernemingsrecht ook veel andere juridische zaken waar ondernemingen en ondernemers mee te maken kunnen krijgen

Wij verlenen niet alleen bijstand in vraagstukken of geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht in strikte zin, maar ook in die bredere scope van het ondernemingsrecht.

Daarbij kunnen verschillende praktijkgebieden worden onderscheiden.

Vennootschapsrecht
Het vennootschapsrecht is een tak van het ondernemingsrecht waarin de organisatie van vennootschappen wordt geregeld.
Daarbij gaat het niet alleen om kapitaalvennootschappen -de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap- maar ook om personenvennootschappen zoals de vennootschap onder firma. Wij verlenen bijstand bij onder meer de oprichting, (juridische) fusie, splitsing en het liquideren van vennootschappen. Ook adviseren wij over de onderlinge verhoudingen tussen vennoten en staan wij hen waar nodig bij in juridische procedures.

Insolventierecht en corporate recovery
Een aantal van onze advocaten wordt ook regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator of bewindvoerder.
Dat maakt dat wij de expertise in hebben heeft om ondernemingen in financiële moeilijkheden én hun bestuurder(s) bij te staan. Gedacht kan worden aan het realiseren van een doorstart -al dan niet tijdens faillissement of surseance van betaling- en een onderhands akkoord met crediteuren. Wij kunnen ook bijstand verlenen in geval van geschillen met curatoren, bijvoorbeeld over een eigendomsvoorbehoud of een retentierecht of in geval van vermeende bestuurdersaansprakelijkheid.

Contactpersonen: Saskia Hattink, Edward van Gruijthuijsen en Maarten Dost.

neem contact met ons op